Over Buienradar

Disclaimer

RTL Nederland Interactief B.V. exploiteert de website en andere verwante onderdelen van Buienradar.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect (waaronder ook apps) (hierna tezamen: "Buienradar").

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Buienradar uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Buienradar doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Buienradar, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Buienradar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Buienradar en Buienradar BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. Buienradar maakt gebruik van diverse databronnen waaronder en niet limitatief: KNMI, MetOffice, EUMetsat, DWD, KMI, SMHI, MF.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Buienradar zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Buienradar geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Gebruik van de content op de sites, al dan niet via de gadgets, is slechts toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Gebruik voor mobiele toepassingen of commerciële doeleinden vereist schriftelijke toestemming van Buienradar. Buienradar is te allen tijde gerechtigd om verleende toestemming in te trekken, alsmede om toegang van gebruikers tot de content te blokkeren. Onder meer kan Buienradar daartoe overgaan in gevallen waarin het gebruik van de content strijdig is met de activiteiten van Buienradar of wet en regelgeving, danwel de activiteiten of reputatie van Buienradar anderszins kan schaden.